ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 24/06/2024
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม หลักสูตรอบรมคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน CWIE (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) ณ ห้องการะเกด ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา 13/05/2024
“หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 26 วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT 13/05/2024
ประกาศ มรอ. 2566 เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 15/08/2023
ประกาศ มรอ.2565 เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 08/08/2023
ประกาศ มรอ.2565 เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์) พนักงานสายสนับสนุน ระดับ 1 08/08/2023

บริการ

กิจกรรม

Video

ข่าวประชาสัมพันธ์ มรอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศพศ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ประชาสัมพันธ์ Internship Program ของ Rosewood Bangkok 23/06/2021