ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เรื่อง "Self-Esteems Mindset และ Growth Mindset เพื่อการรู้คุณค่าและพัฒนาตัวเอง" 11/03/2022
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เรื่อง "ศิษย์เก่าโชว์ให้น้องดู เล่าสู่กันฟัง ปฏิบัติสหกิจแบบปัง ๆ ต้องทำ (ยัง) ไง" 11/03/2022
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เรื่อง ศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 25/01/2022
ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม และขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 22/07/2021
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2562 02/04/2019
แบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560 10/09/2018

บริการ

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มรอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศพศ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ประชาสัมพันธ์ Internship Program ของ Rosewood Bangkok 23/06/2021