ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) เรื่อง “ศิษย์เก่าโชว์ให้น้องดู เล่าสู่กันฟัง ปฏิบัติสหกิจแบบปัง ๆ ต้องทำ (ยัง) ไง” วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น. 25/12/2023
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ #รุ่นที่25 จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 21, 27-28 มกราคม 2567 15/12/2023
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ที่มีความสนใจ เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้ง 129 สาขา 08/12/2023
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เรื่อง "วางแผนชีวิตพิชิตอนาคต Bluprint for Success in Future Career และเรื่องทักษะชีวิตบัณฑิตศตวรรษที่ 21 21st Century Skills for URU Gratduates" 15/11/2023
ประกาศ มรอ. 2566 เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 16/08/2023
ประกาศ มรอ. 2566 เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์) ระดับ 1 16/08/2023
ประกาศ มรอ. 2566 เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 16/08/2023
ประกาศ มรอ. 2566 เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 16/08/2023
ประกาศ มรอ. 2566 เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์) ระดับ 1 15/08/2023
ประกาศ มรอ. 2566 เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 15/08/2023
ประกาศ มรอ.2565 เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 08/08/2023
ประกาศ มรอ.2565 เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์) พนักงานสายสนับสนุน ระดับ 1 08/08/2023
ประกาศ มรอ.2565 เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1 08/08/2023
ประกาศ มรอ.2565 เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) พนักงานสายสนับสนุน รุ่นที่ 3 08/08/2023
ประกาศ มรอ.2565 เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) พนักงานสายสนับสนุน รุ่นที่ 2 08/08/2023
ประกาศ มรอ.2565 เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) พนักงานสายสนับสนุน รุ่นที่ 1 08/08/2023
ประกาศ มรอ.2565 เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับ 1 08/08/2023
ประกาศ มรอ.2565 เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 08/08/2023
ประกาศ มรอ.2565 เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์) ระดับ 1 08/08/2023
ประกาศ มรอ.2565 เรื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์) ระดับ 1 08/08/2023