ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

Download

คำสั่ง

# ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 คำสั่ง มรอ. ที่ 3584/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน
2 คำสั่ง มรอ. ที่ 3585/2561 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน
3 คำสั่ง มรอ. ที่ 3874/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน
4 คำสั่ง มรอ. ที่ 4253/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ระดับคณะ
5 คำสั่ง มรอ. ที่ 4252/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน สายวิชาการ
6 คำสั่ง มรอ. ที่ 3745/2566เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
7 คำสั่ง มรอ. ที่ 4218/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
8 gBqsPxAZ
9 gBqsPxAZ
10 gBqsPxAZ