ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มสหกิจ

# ชื่อฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 สก. 01 แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา)
2 สก.03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา)
3 สก 04 แบบคำขอหนักงสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษา (สำหรับนักศึกษา)
4 สก 07 แบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน (สำหรับนักศึกษา)
5 สก 08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา)
6 สก 09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา)
# ชื่อฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 สก.10 แบบขออนุญาตการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (สำหรับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา)
2 สก 15 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สำหรับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา)
# ชื่อฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 สก.13 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา สำหรับผู้นิเทศงาน (พี่เลี้ยง)
2 สก 14 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา สำหรับผู้นิเทศงาน (พี่เลี้ยง)