ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มสหกิจ

# ชื่อฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 สก. 01 แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา)
2 สก.03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา)
3 สก. 04 คำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา)
4 สก. 07 แบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน (สำหรับนักศึกษา)
5 สก. 08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา)
6 สก. 09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา)
# ชื่อฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 สก.10 แบบฟอร์มขออนุาตการออกนิเทศงานสหกิจศึกษา (สำหรับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา)
2 สก.12 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (สำหรับอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา)
3 สก.15 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สำหรับอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา)
# ชื่อฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 สก.02 แบบเสนองานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ)
2 สก. 05 แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ)
3 สก. 06 หนังสือการเข้ารับการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ)
4 สก.11 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ)
5 สก.13 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (สำหรับผู้นิเทศงาน)พี่เลี้ยง
6 สก.14 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สำหรับผู้นิเทศงาน)พี่เลี้ยง