ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

Download

ประกาศ

# ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศ มรอ. เรื่อง หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2561
2 ประกาศ มรอ. เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน
3 ข้อบังคับ มรอ. ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555
4 ประกาศ ศพศ. เรื่องรายชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณและแนวทางปฏิบัติการดำเนินโครงการและการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ใหม่)
5 ประกาศ มรอ. เรื่อง แจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
6 gBqsPxAZ
7 gBqsPxAZ
8 gBqsPxAZ