ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

Download

เอกสารต่าง ๆ

# ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ หน่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ปรับปรุงเดือนตุลาคม 2566)
4 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ปีบประมาณ 2567
5 ประกาศ ศพศ.แจ้งกรอบระยะเวลาการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการฯ 2567
6 ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายละเอียดกิจกรรมและขั้นตอนกระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานรูปแบบสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขครั้งที่1)
7 ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายละเอียดกิจกรรมและขั้นตอนกระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานรูปแบบสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2567