ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

ตอบรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


แจ้งผลการตอบรับจากสถานประกอบการ เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 8 ธ.ค. 62 - 20 มี.ค. 63 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ตอบรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 คน ได้แก่ 1. น.ส.อาพิชญา ศักดิ์นภาพรเลิศ ปฏิบัติงานตำแหน่ง : ประจำแผนกบริการธุรกิจโทรคมนาคม รายละเอียดดังนี้ค่ะ