ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์

บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Coopertive Education advisor-CA) คือ อาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาวิชาสหกิจศึกษา ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ รวมทั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีหน้าที่ประสานงานด้านสหกิจศึกษาภายในหลักสูตร/สาขาวิชานั้น ดังนี้

1.เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนสภาพ (ลาออก) จากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา หรือเปลี่ยนแปลงภาคการศึกษาสหกิจศึกษา

2.เป็นผู้ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา เช่น การหาสถานประกอบการ และข้อมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา

3. เป็นผู้รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ

4. เป็นผู้นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

5. เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับสหกิจศึกษากับคณาจารย์ภายในหลักสูตร/สาขาวิชา

การติดต่อเรื่องสหกิจศึกษาของหลักสูตร/สาขาวิชา ขอให้นักศึกษาติดต่อประสานงานกับประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรือคณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร/สาขาวิชาซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาจะประกาศรายชื่อนักศึกษาให้อาจารย์ทราบก่อนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน


คุณสมบัติของอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา และหน้าที่ของอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา

คุณสมบัติของอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา มีคุณสมบัติดังนี้

1.มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์

2.ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา

3.เป็นอาจารย์ประจำสาขาที่นักศึกษาสหกิจศึกษาสังกัด

หน้าที่ของอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา มีดังนี้

1.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา

2.ให้คำแนะนำการลงทะเบียนเรียน และประสานกิจกรรมที่เกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษาทุกๆด้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย

3.ให้คำแนะนำและข้อเสนอในการจัดหางานที่มีคุณภาพหรือโครงงานคุณภาพ

4.ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน นิเทศงานสหกิจศึกษา และร่วมในการประเมินผลงานรายวิชาสหกิจศึกษา

5.พิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพศึกษาสหกิจศึกษา

6.ภาระงานหรือค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย