ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา ( Co-op Report Format )


     รายงานสหกิจศึกษา เป็นรายงานทางวิชาการที่นักศึกษาจะต้องเขียน ในระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานที่ปรึกษา การเขียนรายงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะ/ภาควิชา โดยต้องมีความถูกต้อง ชัดเจนและมีความสมบูรณ์ ซึ่งนักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องนำส่งคณะในปัจฉิมนิเทศ โดยจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยดังต่อไปนี้
      ส่วนนำ เป็นส่วนประกอบที่จะเข้าถึงเนื้อหาของรายงาน ทั้งนี้เพื่อทำให้ง่ายต่อการเข้าสู่เนื้อหาของรายงาน จะประกอบด้วย
            1 .ปกนอก
            2. ปกใน
            3. จดหมายนำส่งรายงาน
            4. กิตติกรรมประกาศ
            5. บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
            6. สารบัญเรื่อง
            7. สารบัญตาราง
            8. สารบัญรูปภาพ
      ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดรายงาน ประกอบด้วย
      บทที่ 1 บทนำ วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน
      บทนำ
ประกอบด้วย
            1. ชื่อและที่ตั้ง ของสถานประกอบการ
            2. ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์/ผลิตผล หรือการให้บริการหลักขององค์กร
            3. รูปแบบการจัดองค์กรและบริหารงานขององค์กร
            4. ตำแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
            5. พนักงานที่ปรึกษาและตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา
            6. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
      วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
            วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่นักศึกษาหรือพนักงานที่ปรึกษา ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องให้สำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด โดยอาจจะจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดไว้ก่อน
      ผลที่คาดว่าจะได้รับ
            ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานที่โครงงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนตัวนักศึกษาเองและส่วนที่สถานประกอบการจะได้รับ
      บทที่ 2 การปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
      1. งานที่ได้รับมอบหมาย
      2. โครงงานหรืองานคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้
          1. รายละเอียดงานที่นักศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนปฏิบัติในโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
          2. แสดงภาพ แผนภูมิหรือตารางที่จำเป็นประกอบคำอธิบาย
          3. แสดงการคำนวณหรือที่มาของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ที่ชัดเจนถูกต้องตามวิชาการและง่ายต่อความเข้าใจ
          4. หากเป็นการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทดลอง จะต้องอธิบายเครื่องมือการปฏิบัติการที่ใช้อย่างชัดเจน
      บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้
1.รวบรวมแสดงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์
2.วิเคราะห์และพิจารณาข้อมูล ที่ได้มีข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยเน้นในแง่การนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
3.เปรียบเทียบผลที่ได้รับกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงาน
      บทที่ 4 ปัญหาอุปสรรคที่ได้พบในการปฏิบัติแต่ละส่วนงานที่ได้รับมอบหมายและแนวทางแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย
           ส่วนประกอบตอนท้าย เป็นส่วนเพิ่มเติม เพื่อทำให้รายงานสมบูรณ์ ประกอบด้วย
            1. เอกสารอ้างอิง
            2. ภาคผนวก (ถ้ามี)
            อย่างไรก็ตามในส่วนของเนื้อหารายงานสหกิจศึกษา อาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคนและสถานประกอบการ และเพื่อทำให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามีรูปแบบ และบรรทัดฐานเดียวกัน จึงขอกำหนดการจัดทำรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษาให้นักศึกษาใช้รูปแบบ ดังต่อไปนี้
            3. พิมพ์ขนาดกระดาษมาตรฐาน A4 สีขาว จัดพิมพ์หน้าเดียว
            4. จัดพิมพ์ด้วยรูปแบบอักษร font TH Sarabun NEW ขนาด 16
            5. จัดพิมพ์ในแนวตั้งเป็นหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนได้ตามความจำเป็นของข้อมูลที่จะต้องนำเสนอ
            6. การเว้นขอบกระดาษกำหนดให้เป็นดังนี้ ขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว (สำหรับการเข้าเล่มรายงาน) ขอบขวา 1.0 นิ้ว

ตัวอย่างการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
           เพื่อการจัดทำรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้รวบรวมตัวอย่างการเขียนรายงานสหกิจศึกษาที่ผ่านมา เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาต่อไป