ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม และขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561


ศูนย์สหกิจศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำ "ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม และขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561" เรียบร้อยแล้วคะ จึงขอแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์สหกิจศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 1 หรือโทรศัพท์ 061-2713388.