ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2562


แม่ข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ได้แจ้งผลรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลล่าสุด 4 รางวัลได้แก่ 1. ผลงานประเภทที่ 1 : สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 2.ผลงานประเภทที่ 10 : ที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการดีเด่นระดับเครือข่าย คือ นางสาวสุนิตา ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็ก จำกัด 3. ผลงานประเภทที่ 11 : ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ คือ อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ชวยอธิการบดี มหมวิทยาลัยราบภ้ฏอุตรดิตถ์ 4. ผลงานประเภทที่ 12 : ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเด่นระดับเครือข่ายฯ คือ คุณอภิชาต วงษ์กาวี ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัยากรณ์านุษย์ ซึ่งผลงานทั้ง 4 รางวัล ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่นของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ไปประกวดระดับประเทศที่ สกอ. 2562 ต่อไป