ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

แบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560


ขณะนี้ ศูนย์สหกิจศึกษา มีความประสงค์ทำแบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2560 เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวรายงานผลให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2560 คะ ทั้งนี้ สามารถกรอกข้อมูลแบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ตามลิงค์ด้านล่างได้คะ https://docs.google.com/forms/d/1qA4ouic4avpoKtP_JLJQW8Zub9CjvviYScBUUpjzgcg/viewform?edit_requested=true