ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) เรื่อง “ศิษย์เก่าโชว์ให้น้องดู เล่าสู่กันฟัง ปฏิบัติสหกิจแบบปัง ๆ ต้องทำ (ยัง) ไง” วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น. 25/12/2023
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เรื่อง "วางแผนชีวิตพิชิตอนาคต Bluprint for Success in Future Career และเรื่องทักษะชีวิตบัณฑิตศตวรรษที่ 21 21st Century Skills for URU Gratduates" 15/11/2023
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ได้รับของรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการและการดำเนินงานสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 27 กันยายน 2566 03/10/2023
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 03/10/2023