ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุดมศึกษาฯ


โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน โดยการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมพิชัยสัมมนา FMS 101 วันที่ 9 กันยายน 2561