ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานด้านการบริการและการโรงแรม ระหว่าง Intercontinental Hotel Grop (IHG) กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน นำโดยอาจารย์หนึ่งฤทัย ดวงดัน รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน เข้าร่วมโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานด้านการบริการและการโรงแรม ระหว่าง Intercontinental Hotel Grop (IHG) กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม FMS 102 อาคารคณะวิทยาการจัดการ