ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาสาขาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


URU News เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ จัดดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาสาขาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 19 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 303 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งการจัดการดำเนินการทดสอบในครั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้ผ่านการตรวจ ATK ทุกคน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ภาพ / ข่าว ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน