ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน นำโดยนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด 16 แห่ง และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือดำเนินการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ กับทำงานเพื่อการพัฒนาบริหารหลักสูตรและพัฒนาคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะของนักศึกษาตามผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่กำหนด (Learning Outcome) ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด้วยการจัดการเรียน การสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ให้แก่นักศึกษาด้วยการเชื่อมโยงสาระ การเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับประสบการณ์การทำงานในสภาพจริงขององค์กรร่วมผลิต ที่ได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนด จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์