ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะสมรรถนะการทำงาน


วันที่ 19 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะสมรรถนะการทำงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ที่ได้มาตรฐานกระทรวงแรงงานรวมถึงดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา ช่างช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ GAB320 และ GAB301 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทัศน์ เชื้ออินทร์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ และ นางสาววราภรณ์ บุญมัติ ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เป็นกรรมการตรวจการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์