ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประชุมร่วมกับสำนักพัฒนาฝืมือแรงงานอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมการต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานได้ ประชุมร่วมกับสำนักพัฒนาฝืมือแรงงานอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมการต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สำหรับการจัดฝึกอบรมให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในวันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องพิชัยสงคราม ชั้น ๔ อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์