ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนา สหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง


วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนา สหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ได้แลกเปลี่ยน ผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและ WIL ของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย และรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงการพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติที่ได้งบประมาณจาก สกอ. ผ่านเครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก