ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 25 วันที่ 21 , 27 – 28 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT


ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 25 วันที่ 21 , 27 – 28 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานจริงและเสริมสร้างความรู้ ทักษะความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นก่อนส่งออกสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 3 ที่ลงทะเบียนรายวิชาการเตรียมประสบการณ์ภาคสนามและรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จำนวน 80 คน โดยได้รับเกียรติจากคุณสุทัศน์ เชื้ออินทร์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้