ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ CWIE+EEC Model Type A Matching Day เพื่อการผลิตกำลังคนให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมคัทลียา ชั้น G โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ


วันที่ 17 มกราคม 2567 นำโดย ผศ.ดร.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ CWIE+EEC Model Type A Matching Day เพื่อการผลิตกำลังคนให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมคัทลียา ชั้น G โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ