ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) เรื่อง “ศิษย์เก่าโชว์ให้น้องดู เล่าสู่กันฟัง ปฏิบัติสหกิจแบบปัง ๆ ต้องทำ (ยัง) ไง” วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น.


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา ศพศ. ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) เรื่อง “ศิษย์เก่าโชว์ให้น้องดู เล่าสู่กันฟัง ปฏิบัติสหกิจแบบปัง ๆ ต้องทำ (ยัง) ไง” วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง FMS 102 คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะได้รับบาร์โค้ดและเกียรติบัตร (รับสมัครจำนวน 300 คน) รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ดังแนบ ขอความอนุเคราะห์ท่านคณะกรรมการฯ ช่วยประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนรายวิชาการเตรียมประสบการณ์ภาคสนามและวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ ลิ้งค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ https://forms.gle/zhuWxp71Q2FqUDaY6