ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ #รุ่นที่25 จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 21, 27-28 มกราคม 2567


ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ #รุ่นที่25 จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 21, 27-28 มกราคม 2567 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนรายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาและเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม "รับสมัครจำนวนจำกัด 80 คน "เท่านั้น ย้ำๆๆ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตัวเองตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (อาคารคหกรรมหลังเก่า) ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. และเวลา 13.30-16.30 น. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครฯ ตามระบบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้ 1) ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ 2) สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด 3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปติดใบสมัคร) หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (QR code)และพิมพ์ใบสมัครเป็นแบบด้านหน้า - หลัง นะครับ