ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เรื่อง "วางแผนชีวิตพิชิตอนาคต Bluprint for Success in Future Career และเรื่องทักษะชีวิตบัณฑิตศตวรรษที่ 21 21st Century Skills for URU Gratduates"


????ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เรื่อง "วางแผนชีวิตพิชิตอนาคต Bluprint for Success in Future Career และเรื่อง ทักษะชีวิตบัณฑิตศตวรรษที่ 21 21st Century Skills for URU Gratduates" ????วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ นักวิชาการอิสระและที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชน ??วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง FMS 102 คณะวิทยาการจัดการ ????นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะได้รับบาร์โค้ด ????รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ดังแนบ???? ขอความอนุเคราะห์ท่านคณะกรรมการฯ ช่วยประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนรายวิชาการเตรียมประสบการณ์ภาคสนามและวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ จำนวน 300 คน