ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

Inernational Cooperative Education


โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน โดยการจัดสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครื่อข่ายภาคเหนือตอนล่าง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์